Deze Gebruiksvoorwaarden ( “Voorwaarden” ) en de documenten waarnaar wordt verwezen, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website op het adres https://tradecoinstore.com en/of mobiele toepassingen onder de naam TradeCoinStore. (elk bekend als de “Site” ). Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u zich te onthouden van toegang tot of het bekijken van de Site.

Deze Site wordt beheerd door TradeCoinStore, (KvK-nummer: 80097782) gevestigd op Otterdonk 8 te Dongen in Nederland. ( “wij” “onze” “TradeCoinStore” ). Ons BTW-nummer is NL003393588B74.

 1. Andere van toepassing zijnde voorwaarden

Deze Voorwaarden verwijzen naar en bevatten de volgende aanvullende Voorwaarden, die eveneens van toepassing zijn op uw gebruik van deze Site:

Onze Privacyverklaring, waarin de voorwaarden worden uiteengezet volgens welke persoonlijke gegevens wij verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Door het gebruik van deze Site stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Ons Cookiebeleid waarin informatie over de cookies op onze Site wordt uiteengezet.

Onze Regels die van toepassing zijn op uw interacties met deze Site, met inbegrip van wat u op de Site kunt aanbieden, alle content waarvoor wij u toestemming kunnen geven om te uploaden en alle contacten die u met andere gebruikers van deze Site zou kunnen hebben.

2. DIENSTEN

Wij bieden een online voorziening waarmee individuen artikelen kunnen kopen, verkopen, ruilen en weggeven en met elkaar kunnen communiceren in het openbaar en privé (de “Diensten“).

U verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in verband met uw gebruik van de diensten.

3. ONZE FUNCTIE

Onze Site is een online plaats voor individuen om artikelen te kopen, verkopen, ruilen en weg te geven van, aan of met andere individuen. Wij zijn geen partij bij een transactie tussen een koper en een verkoper of twee individuen die ruil of weggave overeenkomen, afgezien van de diensten die wij aanbieden om de transacties mogelijk te maken. De verkoopovereenkomst wordt rechtstreeks tussen de koper en de verkoper gesloten. Wij zijn geen partij bij de verkoopovereenkomst en dragen daarvoor geen aansprakelijkheid. Wij kopen, verkopen of ruilen niet en zijn niet voornemens om de artikelen die worden weergegeven op onze Site te kopen, te verkopen, te ruilen of weg te geven.

Wij doen geen onderzoek noch bieden wij garanties met betrekking tot de artikelen die op onze Site worden aangeboden of de partijen waarmee u handelt op de Site. Wij hebben geen verplichting om deel te nemen in een geschil tussen kopers en verkopers of partijen bij een ruil of weggave. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om de partijen met wie u handelt te onderzoeken.

4. VEREISTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

Om de Diensten te gebruiken, dient u zich bij ons te registreren door het inschrijvingsformulier in te vullen na op “Registreren” te klikken of door u te registreren met behulp van een aanvaardbare dienst van een derde (bijvoorbeeld Facebook Connect).

De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 18 jaar. Indien u jonger bent dan 18, dient een ouder of voogd (die 18 jaar of ouder is) te registreren om de Diensten namens u te gebruiken. Uw ouder of voogd zal te allen tijde verantwoordelijk zijn voor het toezicht op uw gebruik van de Diensten en het naleven door u van deze Voorwaarden. TradeCoinStore is gerechtigd om uw ouder of voogd volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te houden voor elke door u gemaakte overtreding van deze Voorwaarden.

Zakelijke verkopers zijn niet gerechtigd om gebruik te maken van de Diensten. Wanneer zakelijke verkopers transacties aangaan met consumenten zijn zij onderworpen aan uitgebreidere wettelijke eisen dan niet-zakelijke verkopers. Door het gebruik van de Diensten garandeert u dat u geen zakelijke verkoper bent.

U verbindt zich ertoe om alle informatie over u op de Site up-to-date te houden.

U garandeert dat alle informatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is.

5. UW ACCOUNT EN WACHTWOORD

Indien u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord, of ander soort informatie kiest of krijgt aangeboden als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dient u deze informatie als vertrouwelijk te behandelen. U dient deze niet vrij te geven aan derden en u dient ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uitlogt uit uw account.

U dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via het contactformulier indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, of dat er sprake is van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere beveiligingsinbreuk.

Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, hetzij door u gekozen dan wel door ons toegewezen, op enig moment buiten werking te stellen indien wij reden hebben om te vermoeden dat er sprake is geweest van een beveiligingsinbreuk of dat wij redelijkerwijs kunnen stellen dat u in verzuim bent gebleven bij het naleven van deze Voorwaarden.

Wij laten meerdere accounts op onze Site niet toe. Mocht TradeCoinStore een redelijk vermoeden hebben dat een lid meer dan één account op de Site heeft aangemaakt (gebruikt) – kunnen wij blokkeren of verwijderen enige van de betrokken accounts.

6. CONTENT DIE U AANBIEDT, FEEDBACK EN PRIVÉ-BERICHTEN

Alle content die u aan ons aanbiedt of enig contact dat u met andere gebruikers heeft, hetzij privé dan wel publiekelijk, dient te voldoen aan onze Regels .

U garandeert dat alle dergelijke content of contact in overeenstemming is met de Regels, en u zult jegens ons aansprakelijk zijn en ons vrijwaren van elke schending van deze garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor enig verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw schending van deze garantie.

Wij zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens enige derde voor de inhoud of juistheid van enige content die door u of enige andere gebruiker van onze Site wordt geplaatst.

U verleent ons een niet-exclusieve, onherroepelijke, eeuwige, overdraagbaar, in sublicentie te geven, royaltyvrije, onvoorwaardelijke, wereldwijde licentie voor het gebruik, het kopiëren, de verspreiding en vrijgave aan derden van alle content die u aan ons verstrekt.

7. REGELS VOOR HET AANBIEDEN VAN ARTIKELEN

Met betrekking tot alle artikelen die u te koop, te ruil of te geef aanbiedt via de Diensten:

U moet ervoor zorgen dat dergelijke artikelen in overeenstemming zijn met onze Regels.

U dient de juridische en economische eigenaar van dergelijke artikelen te zijn en het recht hebben deze te verkopen;

De verkoop, ruil, weggave, gebruik of bezit van dergelijke artikelen mag geen inbreuk maken op de rechten van derden en mag niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.

Om een artikel aan te bieden dient u een artikelplaatsingsformulier in te vullen en alle informatie op te geven die wij nodig hebben voor alle artikelen die u te koop aanbiedt, wilt ruilen of weggeven op de Site in overeenstemming met onze Regels .

Door een artikel aan te bieden verklaart en bevestigt u dat het artikel in overeenstemming is met alle aspecten van de artikelvragenlijst die u instuurt, met inbegrip van de categorie waaronder u het artikel aanbiedt en een foto van het artikel, en dat de artikelvragenlijst volledig is ingevuld. De voorwaarden van de artikelvragenlijst die u indient zullen de voorwaarden vormen waaronder u het artikel te koop aanbiedt.

Wanneer u de artikelvragenlijst indient zal het artikel beschouwd worden als een “Catalogusartikel”.

U kunt de voorwaarden waaronder u een Catalogusartikel te koop aanbiedt te allen tijde wijzigen, voordat u een contract bent aangegaan om het desbetreffende artikel te verkopen, ruilen of weg te geven.

U kunt een Catalogusartikel te allen tijde van de Site verwijderen, voordat u een contract bent aangegaan om het desbetreffende artikel te verkopen, ruilen of weg te geven.

8. RUILEN OF GRATIS WEGGEVEN

Als u een Catalogusartikel weggeeft aan een andere gebruiker of een Catalogusartikel ruilt met een andere gebruiker, dient u de voorwaarden die verband houden met een dergelijke transactie rechtstreeks overeen te komen met de andere gebruiker. U bent volledig verantwoordelijk voor deze transactie.

Als u een Catalogusartikel weggeeft aan een andere gebruiker of een Catalogusartikel ruilt met een ander gebruiker, kunt u geen gebruikmaken van onze betalings- of verzenddiensten en u dient te de voorwaarden en kosten voor het verzenden van een dergelijk Catalogusartikel overeen te komen met de andere gebruiker.

9. KOPEN EN VERKOPEN

Als u een Catalogusartikel koopt of verkoopt kunt u:

Onze betalings- en verzenddiensten gebruiken. Zie alsjeblieft de onderdelen 10 tot en met 15 hieronder; Of
Over de voorwaarden met betrekking tot dergelijke transactie gezamenlijk besluiten direct met de andere partij betrokken bij de transactie. U bent dan volledig verantwoordelijk voor dergelijke transactie.

BETALINGS- EN VERZENDDIENSTEN

Onderdelen 10 tot en met 15 hieronder zijn alleen van toepassing wanneer u kiest voor onze betalings- en verzenddiensten.

10. COMMISSIE VOOR BETALINGS- EN VERZENDDIENSTEN

Wanneer u de betalings- en verzenddiensten gebruikt, gaat u ermee akkoord dat TradeCoinStore een vergoeding ontvangt volgens de tarieven en voorwaarden die hier aangegeven staan. TradeCoinStore kan de dit van tijd tot tijd wijzigen.

11. KOPEN VIA DE WEBSITE

Wanneer u onze betalings- en verzenddiensten gebruikt:

Wanneer u op de betalingspagina op “Bevestigen” klikt, erkent en aanvaardt u dat u een contract aangaat met de verkoper om dat Catalogusartikel van haar te kopen.

Wanneer u een contract aangaat om een Catalogusartikel aan te kopen, garandeert u en staat ervoor in dat u wettelijk gerechtigd bent om een dergelijke transactie aan te gaan.

U kunt het contract met de verkoper alleen beëindigen voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Wanneer u een contract met een verkoper aangaat, zal de betaling onmiddellijk in rekening worden gebracht mits u kiest voor Klarna als betaaloptie. Zie de paragraaf ‘Betaling’ hieronder voor meer informatie.

12. VERKOPEN VIA DE WEBSITE

Wanneer u onze betalings- en verzenddiensten gebruikt:

 1. Een Catalogusartikel dat te koop wordt aangeboden, is een aanbod van een dergelijk artikel door de verkoper, dat door een koper kan worden aanvaard. Zie de paragraaf ‘Kopen via de Website’ hierboven voor meer informatie.

2. Zodra een gebruiker op de betalingspagina op “Bevestigen” klikt, erkent en aanvaardt u dat u een contract aangaat met de koper om dat Catalogusartikel aan haar te verkopen.

3. Alvorens een contract aan te gaan met een koper onder paragraaf 12.2 hierboven, kunt u biedingen voor een Catalogusartikel van andere Sitegebruikers in overweging nemen.

U kunt het contract met de koper alleen beëindigen voor zover dit wettelijk is toegestaan.

13. BETALINGSDIENSTEN

Wanneer u gebruik maakt van onze betalingsdiensten:

1.Kopers dienen verkopers te betalen voor Catalogusartikelen met creditcard, betaalkaart, iDeal, bancontact, Apple Pay of achteraf met Klarna via de betalingsdiensten op de Site

Betalingen moeten worden verricht in de valuta die is aangegeven op de Site en alle prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing) en andere van toepassing zijnde belastingen, maar exclusief verzendkosten en verzekering.

Wij dragen zorg voor de verzend labels, maar zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verzendkosten, met inbegrip van eventuele verzekeringskosten, tenzij anders wordt overeengekomen door de koper en de verkoper.

Wanneer de koper en verkoper een contract aangaan voor de aankoop van een artikel onder paragraaf 11. Wij zullen het bedrag niet op de rekening van de verkoper bijschrijven totdat de koper het artikel heeft aanvaard of wordt geacht dit aanvaard te hebben. Zie hiervoor de paragraaf ‘Aanvaarding’ hieronder voor meer informatie.

Wij gebruiken een externe dienstverlener om uw betaling te verwerken en de gegevens van uw creditcard op te slaan. Bij het gebruik van onze betalingsdiensten dient u akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van betalingsdienstaanbieder Stripe. Wij zijn niet aansprakelijk voor de handelingen of nalatigheden van een dergelijke derde. U bent volledig verantwoordelijk voor de overdracht van gegevens in verband met uw creditcard of iDeal en wij sluiten hierbij alle aansprakelijkheid uit voor zover wettelijk is toegestaan.

De kosten van onze betalingsdienst zijn hier beschikbaar, en worden betaald door de verkoper.

Het geld dat de verkopers hebben verdiend met het verkopen van artikelen op TradeCoinStore zal worden bewaard in een elektronische portemonnee. Het geld wordt elke 7 dagen naar de verkoper zijn persoonlijke bankrekening overgeschreven mits dit 1 dag is na bezorging van de producten, die verzonden zijn door de verkoper door middel van ons verzendlabel.

14. VERZENDDIENSTEN

Wanneer u gebruikt maakt van de aanbevolen verzenddiensten:

U kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van de aanbevolen verzenddienst van PostNL om artikelen naar een koper te verzenden wanneer u een Catalogusartikel aanbiedt op de Site.

De kosten van de verzenddienst worden hier aangegeven, en worden betaald door de koper van een Catalogusartikel.

Nadat u een contract met een koper voor de aankoop van een van uw Catalogusartikelen bent aangegaan, sturen wij u een bevestiging van deze aankoop. U dient het Catalogusartikel dat u verkocht heeft te verzenden via PostNL en het verzendlabel dat u van ons ontvangt uit te printen, en op het pakket te plakken.

Indien u verzuimt om het artikel binnen twee dagen na ontvangst van de verzendgegevens aan de koper te verzenden, zullen wij gerechtigd zijn om de aankoopprijs terug te storten op de rekening van de koper.

15. AANVAARDING

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor verzonden pakjes, pakketten en artikelen die door de verzenddienst verloren of vernietigd worden door niet in acht nemen van de beperkingen van de verzendaanbieder die gelden voor de te verzenden artikelen. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om zich voorafgaand aan het verzenden van de artikelen zich van deze beperkingen op de hoogte te stellen.

Wanneer u onze betalings- en verzenddiensten gebruikt:

 1. Om kopers te beschermen zullen wij de aankoopprijs voor een artikel niet langer aanhouden dan een dag na de datum dat het artikel is afgeleverd of afgeleverd zou moeten zijn.
 2. Indien de verkoper verzuimt om binnen twee dagen na ontvangst van de verzendgegevens een artikel naar een koper te verzenden, zullen wij gerechtigd zijn om de aankoopprijs terug te storten op de rekening van de koper. De terugbetaling van de aankoopprijs is de enige herstelmogelijkheid van de koper met betrekking tot zijn contract met de verkoper.
 3. Indien een koper een artikel ontvangt dat in materiële zin niet overeenkomt met de omschrijving op de Site, dient de koper ons hiervan op de hoogte te stellen binnen een dag na ontvangst door middel van het contactformulier.
 4. Indien een koper geen artikel heeft ontvangen dat zij van de koper heeft gekocht, dient de koper ons hiervan op de hoogte te stellen door middel van het contactformulier.
 5. Indien een koper geen contact met ons opneemt binnen een na ontvangst van een artikel onder paragraaf 15.3 en 15.4 hierboven, wordt de koper geacht het artikel te hebben aanvaard. Bij aanvaarding van een artikel zullen wij de aankoopprijs overmaken naar de rekening van de verkoper.
 6. Indien de koper contact met ons opneemt onder paragraaf 15.3 of 15.4 hierboven, zullen wij de aankoopprijs aanhouden, totdat we wederzijds overeengekomen instructies van de koper en verkoper ontvangen met betrekking tot naar wiens rekening de bedragen overgemaakt dienen te worden.

ALGEMEEN

 1. VERWIJDERING, WAARSCHUWINGEN, BLOKKERING, OPSCHORTING EN BEËINDIGING

Wij mogen, ter onzer keuze, waarschuwingen afgeven, uw toegang tot deze Site en/of Diensten (of enige onderdeel hiervan) opschorten, blokkeren of beëindigen of geüploade content verwijderen, met inbegrip van en zonder enige beperking elke Catalogusartikel indien:

u deze Voorwaarden schendt of wij vermoeden dat u deze Voorwaarden schendt;

u handelt op een wijze die volgens ons schadelijk is voor onze reputatie;

u de Site of de Diensten op een wijze gebruikt die wij als frauduleus beschouwen.

17. TOEGANG TOT DEZE SITE EN HAAR DIENSTEN EN CONTENT

Wij garanderen niet dat deze Site of hierop vermelde Diensten of content altijd of ononderbroken beschikbaar zullen zijn.

Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle of enige onderdelen van deze Site of Diensten of vermelde content te verbeteren, wijzigen, veranderen, op te schorten of definitief stop te zetten en om toegang hiertoe te beperken of te verbieden.

18. VELIGHEID

Onze site is SSL beveiligd, maar u bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang tot deze Site te verkrijgen. U dient uw eigen anti-virussoftware te gebruiken.

U mag geen pogingen te ondernemen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot deze Site, de server waar deze Site is opgeslagen of enige andere server, computer of database die verbonden is aan deze Site.

U mag deze Site niet aanvallen via een “denial-of-service aanval” of een verspreide “denial-of-service aanval”.

Wij zullen elke overtreding aangeven bij de desbetreffende rechtshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen prijs te geven. In het geval van een dergelijke overtreding zal uw recht op het gebruik van deze Site onmiddellijk worden beëindigd.

19. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid jegens u uit voor: overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; elk ander type van aansprakelijkheid dat niet door de wet kan worden uitgesloten of beperkt. Wees u ervan bewust dat sommige rechtsgebieden geen vrijwaringsverklaringen van garanties of uitsluitingen van schade toestaan, waardoor dergelijke vrijwaringsverklaringen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.
 2. Wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties, hetzij uitdrukkelijk dan wel impliciet, dat deze Site, enige vermelde content en de Diensten: accuraat, volledig, up-to-date of geschikt voor elk doeleinde zijn; of vrij van fouten of verzuim zijn.
 3. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle bepalingen, garanties, voorstellingen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op deze Site en de hierop aanwezige content en Diensten, hetzij uitdrukkelijk dan wel impliciet.
 4. Wij bieden een online voorziening om individuen kennis met elkaar te laten maken voor de onderlinge aankoop, verkoop, ruil en weggave van artikelen en hen publiek en privé te laten communiceren. Kopers, verkopers en partijen bij een ruil of weggave zijn volledig verantwoordelijk voor transacties die via de Site worden aangegaan.
 5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig handelen of nalatigheid van gebruikers van de Site of Diensten, of content die door de gebruikers wordt aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: de beschrijvingen of foto’s van artikelen, met inbegrip van hun nauwkeurigheid en volledigheid; de kwaliteit, wettigheid of veiligheid van de artikelen; het eigendomsrecht van de verkoper, ruiler, of schenker op het artikel; het recht van verkopers of kopers om een verkooptransactie aan te gaan of de rechten van de partijen bij een ruil of weggave om een dergelijke transactie aan te gaan.
 6. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven voor claims van derden die voortvloeien uit of verbonden zijn aan uw gebruik of misbruik van de Site of Diensten; of elk gebruik dat in strijd met deze Voorwaarden is.
 7. Met betrekking tot enig geschil dat u zou kunnen hebben met een andere gebruiker van de Site, gaat u ermee akkoord: af te zien van elke claim die u tegen ons zou kunnen hebben in verband met een dergelijk geschil; en ons te vrijwaren voor elk verlies of aansprakelijkheid waar wij aan worden blootgesteld als gevolg van enige tegen ons ingestelde claim door een dergelijke gebruiker en alle andere derden als gevolg van een dergelijk geschil.
 8. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 19.1, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, verspreide “denial-of-service aanval” of ander technologisch schadelijk materiaal die uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander intellectueelrechtelijk beschermd materiaal kan infecteren ten gevolge van uw gebruik van onze Site of Diensten of van het downloaden van de hierop vermelde content of op een website waarnaar is gelinkt.
 9. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele externe dienstverleners die u in uw account heeft opgenomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik van een dergelijke dienstverlener.
 10. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 19.1, accepteren TradeCoinStore geeft geen aansprakelijkheid jegens u, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, voor: (a) winst-, verkoop-, zaken-, of omzetderving; (b) onderbreking van commerciële bedrijvigheid; (c) verlies van verwachte besparingen; verlies van een zakelijke belang, goodwill of reputatie; of (d) enige directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, (e) of enige andere schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit door welke oorzaak dan ook door uw gebruik van de Diensten en onze Site.

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 19.1, beperken wij onze aansprakelijkheid krachtens deze Overeenkomst, ongeacht of dergelijke aansprakelijkheid voortkomt uit contract, onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins, tot een maximum van: de betaalde of te betalen aankoopprijs voor het desbetreffende artikel in verband met een claim ontstaan in verband met een transactie op deze Site

20. LINKS NAAR DERDEN EN BRONNEN OP DEZE SITE

Waar deze Site naar andere sites en middelen linkt die aangeboden worden door derden, worden deze links louter te uwer informatie aangeboden. Wij hebben geen zeggenschap over de content van dergelijke sites of bronnen.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de content van websites waarnaar wordt gelinkt op onze Site. Dergelijke links dienen niet te worden gezien als onze goedkeuring van de websites waarnaar wordt gelinkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik van een dergelijke website.

21. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE MACHT

Wij zijn niet in overtreding van deze Voorwaarden, noch aansprakelijk voor vertragingen in of nalaten van de uitvoering van enige verplichting die voortvloeit uit deze overeenkomst indien een dergelijke vertraging of nalaten het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten onze macht. Onder dergelijke omstandigheden zijn wij gerechtigd om een redelijke uitsteltermijn te stellen voor het nakomen van dergelijke verplichtingen.

22. SCHEIDBAARHEID

In het geval dat alle of een deel van de voorwaarden die zijn opgenomen in deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden beoordeeld, zullen dergelijke voorwaarden met betrekking hiertoe worden gescheiden van de overige voorwaarden welke zullen blijven gelden en uitvoerbaar zijn voor zover wettelijk toegestaan.

23. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen en vernietigen alle eerdere overeenkomsten, beloften, garanties, toezeggingen, verklaringen en afspraken tussen u en ons, zowel geschreven als mondeling, met betrekking tot de inhoud.

U en wij gaan ermee akkoord dat bij het aangaan van deze Voorwaarden wij niet zijn uitgegaan van verklaringen, vertegenwoordiging, voorstellingen, garanties of toezeggingen (hetzij uit onschuld dan wel onachtzaamheid) die niet zijn opgenomen in deze Voorwaarden of documenten waar hierin naar wordt verwezen. Noch u, noch kunnen aanspraak maken op een claim voor een onschuldige dan wel onachtzame verkeerde voorstelling van zaken gebaseerd op een verklaring in deze voorwaarden of een document waar hierin naar verwezen wordt.

24. TOEPASSELIJK RECHT

Houdt u er rekening mee dat het Nederlands recht van toepassing is op deze Voorwaarden, hun onderwerp en formulering, en alle claims, geschillen of kwesties die hieruit voortvloeien of ermee verband houden.

Indien er een geschil zou ontstaan tussen u en TradeCoinStore, raden wij u sterk aan om eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen om een oplossing te vinden.

25. WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door een gewijzigde versie op deze pagina te plaatsen onder de volgende omstandigheden: in verband met wijzigingen of verwachte wijzigingen in relevante wet- en regelgeving; in verband met een uitspraak van een rechtbank, toezichthouder of een soortgelijk orgaan, dat bevoegdheid heeft ten aanzien van de Club; om deze voorwaarden billijker of helderder te maken; in verband met veranderingen en ontwikkelingen in de manier waarop ons bedrijf opereert; om vergissingen recht te zetten die wij op een later tijdstip zouden kunnen ontdekken; of in verband met wijzigingen in de marktomstandigheden of standaardpraktijken van de bedrijfssector.

Wij raden u aan deze pagina van tijd tot tijd te controleren, aangezien uw voortgezet gebruik van deze Site, nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, zal inhouden dat u ermee instemt dat u gebonden bent aan dergelijke wijzigingen.

Iedere door u voorgestelde wijziging van deze Voorwaarden dient schriftelijk/per e-mail aan ons te worden meegedeeld en moet worden goedgekeurd door TradeCoinStore.

CONTACT

U kunt hier contact opnemen met TradeCoinStore: Neem contact op